ایران - تهران - سهروردی شمالی

ترم بندی

سه روز در هفته ترمیک

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه (هرجلسه یک ساعت و نیم) (12 جلسه آنلاین : 12 روز)

یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه (هرجلسه یک ساعت و نیم) (12 جلسه آنلاین : 12 روز)

ترم 1

ترم 1

ترم 2

ترم 2

ترم 3

ترم 3