ایجاد مکانیزم‌ها، تهیه ابزار و فضاهایی که رابطه کارآفرینان، صاحبان ایده، متخصصان و سرمایه‌گذاران و دولت را تسهیل می‌کند از رسالت‌های موسسه  کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌ کلیک می‌باشد. به همین موجب، وزارت تعاون، کار و رفــاه‌ اجتماعی با همکاری ادارات کل استان‌های سراسر ایران، ادارات شهرستان‌ها، مراکز دانشگاهی، مراکز مشاوره و شتابدهنده‌ها، کانون‌های کارآفرینی استان، بخش خصوصی برای مدیریت کافه، سمن‌های حوزه‌های توسعه کارآفرینی و شهرداری‌ها جهت تامین مکان مورد نیاز اقدام به ایجاد کافه کارآفرینی با راهبری بخش خصوصی نموده است.

اهداف موسسه چیست؟ ایجاد فضای ارتباطی مناسب بین صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و… ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط مراکز مشاوره و شتابدهنده‌ها با صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و… ایجاد فضایی که در آن امکان شکل‌گیری شبــکه‌های سیال بین افکار مختلف برای خلق نوآوری وجود داشته باشد. تغییر در ساختار روابط نهادهای دولتی خصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سایر بخش‌ها (دولتی و خصوصی) ایجاد فضایی که امکان برقراری تعامالت اجتماعی بین کارآفرینان با کارآفرینان، کارآفرینان با دولت، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با دانشجویان را تسهیل کند. شکل‌گیری یک هویت اجتماعی مشترک و جدید حول محور توسعه کارآفرینی در کشور برای گروه‌های مختلف اجتماعی موثر در دولت و بخش خصوصی و جامعه

مواردی از ارزش‌ها و هویت فرهنگی موسسه کارآفرینی
ارزش یک: مهمترین چالش تیم‌های کافه کارآفرینی، توسعه کارآفرینی با ایده‌های نوآورانه و بهبود فضای کسب‌وکارها با کمک راه حل‌های نوآورانه و نوین است، بنابراین تنها هویت اعضاء و تیم، برچسب‌های سازمانی خود را رها خواهند کرد. ارزش دو: مذاکره و تعامل تنها سبک گفت‌وگوی مجاز در کافه کارآفرینی است. ارزش سه: افکار متضاد و متفاوت در جلسات کافه مقابل یکدیگر قرار نمی‌گیرند بلکه با یکدیگر ترکیب و هم راستا می‌شوند. ارزش چهار: در کافه کارآفرینی خود شما هستید که از خودتان پذیرایی می‌کنید، چون کافه متعلق به همه اعضاء و تیم کافه‌ است. وظایف ایجاد شبکه سیال برای خلق نوآوری استفاده از مصنوعات و فضا در تغییر رفتار و ساختار ایجاد تعاملات اجتماعی گسترده بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی

 

فضای کاری مشترک

خدمات فضاي کاري مشترك مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا زمینه فعالیت فضاي کاري مشترك 1 ایجاد شبکه سیال بین کارآفرینان، صاحبان ایده و… 2 تشکیل تیم‌هاي کاري 3 تعامل تیم‌ها و افراد با هم و با سرمایه‌گذاران 4 پرورش استعدادهاي نوآورانه در منطقه 5 برگزاري رویدادها و کارگاه‌هاي آموزشی در زمینه کاري تیم‌ها 6 تشکیل تیم‌هاي کاري 7 برگزاري دورهمی کارآفرینی 8 فراهم کردن خدمات حقوقی و مشاوره‌اي براي کسب وکار‌هـاي نوپـاي مسـتقر در فضـاي کاري مشترك

 

شتاب‌دهنده‌ها

کمک به کوتاه کردن روند راه‌اندازي و توسعه‌ي کسب و کارهاي نوپا براي مدت محدود کمک به بالا بردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی کسب و کارهاي نوپا ارائه فضاي کار مناسب به منظور استقرار کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌ها) توانمندسازي کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌هاي پذیرفته شده) ارائه‌ي خدمات مربی‌گري، راهنمایی و مشاوره به کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌ها) تامین مالی مرحله نوزادي کسب و کارهاي نوپا (استارت‌آپ‌ها) برگزاري رویدادها و کارگاه‌هاي آموزشی