دوره مهارت های ده گانه زندگی

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اکتساب آنها ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ فرد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر میﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه ﺑوﻳﮋه در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ روان ﺷﻨﺎختی اﺷﺨﺎص میﺷﻮد. ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی – اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 1998).تحقیقات نشان داده اند که آموزش مهارت های زندگی می تواند بر افزایش عزت نفس،کاهش کم رویی، کاهش گرایش به مصرف مواد روانگردان، افزایش انگیزه پیشرفت، افزایش خوداحترامی و افزایش سازگاری اجتماعی تاثیرگذار باشد.

برای افزایش دانش نظری و عملی شرکت کنندگان در هر عنوان کارگاه کاربرگ (worksheet)  تهیه و توزیع خواهد شد، متناسب با موضوع، و برای اندازه گیری برخی ویژگی ها، آزمون های روانی اجرا خواهد شد، همچنین از فن بازی نقش نیز استفاده خواهد شد.

مهارتهای ده گانه زندگی در کلیک

 

سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارتهای زندگی که در سال 1993 معرفی نمود ، 10 مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نمود . این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان 10 مهارت زندگی اصلی شناخته شده اند . این مهارت ها عبارتند از :
 
  • مهارت تفکر خلاق : توانایی تفکر خلاق یک مهارت سازنده و پایه برای نیل به سایر مهارت های مرتبط با سبک اندیشیدن است . در این مهارت افراد یاد می گیرند که به شیوه ای متفاوت فکر کنند و از تجربه های معمولی خود بالاتر روند و تبیین ها یا راه حل هایی که خاص خود فرد است به وجود آورد . برای متن کامل مقاله روی مهارت تفکر خلاق کلیک کنید .

  • مهارت مقابله با هیجان ها : مهارت مقابله با هیجان ها یعنی شناخت هیجان ها و تاثیر آن ها بر رفتار . همچنین یادگیری نحوه اداره هیجان های شدید و خطرناک مانند خشم ، مهارت مقابله با هیجان ها نامیده می شود . برای متن کامل مقاله روی مهارت مقابله با هیجان ها کلیک کنید .

  • مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی : مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی مهارتی است جهت تعامل مثبت با افراد به ویژه اعضای خانواده در زندگی روزمره . برای متن کامل مقاله روی مهارت برقراری روابط بین فردی موثر کلیک کنید .

  • مهارت مقابله با استرس : در مهارت مقابله با استرس فرد یاد می گیرند که چگونه با فشارها و تنش های زندگی و هم چنین استرس های دیگر مقابله کند . برای متن کامل مقاله روی مهارت مقابله با استرس کلیک کنید .

  • مهارت خود آگاهی : خود آگاهی به معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن ، و نیز شناسایی خواسته ها ، نیازها و احساسات خویش است . همچنین  در مهارت خودآگاهی فرد می آموزد که چه شرایط یا موقعیت هایی برای او  فشار آور هستند . برای متن کامل مقاله روی مهارت خود آگاهی کلیک کنید .

  • توانایی برقراری ارتباط موثر : توانایی برقراری ارتباط موثر به معنای ابراز احساسات ، نیازها و نقطه نظرهای فردی به صورت کلامی و غیر کلامی است . برای متن کامل مقاله روی مهارت توانایی برقراری ارتباط موثر کلیک کنید .

  • مهارت حل مسئله : مهارت حل مسئله عبارت است تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبه رو است ، و بررسی راه حل های موجود و برگزیدن و اجرای راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مسئله تا به این ترتیب فرد دچار نگرانی و اضطراب نشود . برای متن کامل مقاله روی مهارت حل مسئله کلیک کنید .

  • مهارت تصمیم گیری : در مهارت تصمیم گیری افراد می آموزند که تصمیم گیری چیست و چه اهمیتی دارد . آن ها همچنین با انواع تصمیم گیری آشنا شده و مراحل یک تصمیم گیری را گام به گام تمرین می کنند . برای متن کامل مقاله روی مهارت تصمیم گیری کلیک کنید .

  • مهارت همدلی کردن : مهارت همدلی کردن عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران . در این مهارت فرد می آموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند ، و تفاوت های افراد را بپذیرد . برای متن کامل مقاله روی مهارت همدلی کردن کلیک کنید .

  • مهارت تفکر نقاد : مهارت تفکر نقاد عبارت است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و شناسایی آثار نفوذی ارزش های اجتماعی ، همسالان و رسانه های گروهی بر روی رفتار فرد است . برای متن کامل مقاله روی مهارت تفکر نقاد کلیک کنید .